Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum a belyegvilag.hu Weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználók által való igénybevételére vonatkozó használati feltételeket (továbbiakban Feltételek) rögzíti. A Weboldalba történő belépéssel egyidejűleg a felhasználó a Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha valamilyen kérdés Ön számára nem érthető avagy nem világos, tegye fel kérdését a Kapcsolatfelvétel menüpont alatt
 

1. A felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó nem használhatja a Weboldalt (vagy annak bármely részét) illegális célra, és kötelezettséget vállal a jogszabályokkal összhangban való használatra;

A Felhasználó nem tölthet fel a Weboldalra és nem terjeszthet annak segítségével számítógépes vírusokat vagy egyéb más programokat, amelyek a számítógép normális működését megszakítják, vagy hátrányos hatással vannak arra. Illetve nem tölthet fel olyan anyagot, amely becsületsértő, bántó, obszcén vagy fenyegető természetű.

A Felhasználó nem használhatja a Weboldalt olyan módon, amely a működésének megszakítását, károsodását vagy hatékonyságának csökkenését okozza, vagy sérti más személyek és cégek (felhasználók) jogait (ideértve a szellemi tulajdonjogokat és a személyiségi jogokat);

A Felhasználó nem másolhatja a Weboldal részeit, az arra vonatkozó előzetes hozzájárulásunk nélkül; nem változtathatja vagy módosíthatja az annak részeit a rendeltetésszerű használathoz szükséges terjedelmet meghaladóan.

A Felhasználó elismeri, hogy a felhasználók általi használatból eredően felelősségünk nem áll fenn. Beleegyezik, hogy a ha bármilyen olyan joga, követelése merül fel vagy olyan eljárást indít más felhasználóval szemben, amely a Weboldal használásából eredő okra vezethető vissza, akkor a Felhasználó az eljárás lefolytatása során tőlünk függetlenül, bevonásunk nélkül jár el; továbbá, ha más felhasználóknak bármilyen olyan joga, követelése merül fel vagy olyan eljárást indít Felhasználóval szemben, amely a Weboldal Felhasználó által történő használásából eredő okra vezethető vissza, a Felhasználó ezért közvetlenül lesz felelős, és a Felhasználó kárpótolni köteles minket, ha más felhasználó a Weboldal az ő használásából eredő ok folytán velünk szemben lépne fel.

A Felhasználó kizárólag a Weboldal személyes és nem üzleti célú felhasználására jogosult. A Weboldal üzleti célú felhasználása nem engedélyezett. Üzleti célú felhasználásnak számít az olyan tevékenység, amely a Weboldal felhasználása útján egy üzlet/cég gazdasági vagy egyéb más előny elérésére törekszik.

2. A Weboldal jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk vagy megszüntessük a Weboldalt, vagy annak bármely részét bármilyen előzetes értesítés nélkül. A Felhasználó elismeri, hogy nem tartozunk felelősséggel sem Ön, sem harmadik személyek felé a Weboldal módosítása vagy megszüntetése miatt.

Fenntartjuk a jogot a Felhasználási Feltételeket módosítására, amelyekről tájékoztatást adunk a Weboldalon. A Felhasználó felelősségi körébe tartozik, hogy ilyen esetben áttekintse a módosított Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően továbbra is használja a Weboldal szolgáltatásait, úgy a Felhasználó elfogadta módosításokat. Amennyiben nem ért egyet a megváltozott Felhasználási Feltételekkel, azonnal fel kell hagynia a használattal.

Fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük minden, a Weboldallal összefüggő tevékenységet és tartalmat. A Weboldallal kapcsolatos panaszok és a Felhasználási Feltételek megsértése esetén vizsgálatot folytathatunk, és szükség esetén felléphetünk az érintettekkel szemben figyelmezetetések formájában, vagy a hozzáférés és a hozzá tartozó anyagok megszüntetésével.

3.  A Felhasználó személyes adatai és az értesítések

A Weboldal működtetése körében a Felhasználó önkéntesen rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait, amelyeket kizárólag az ő hozzájárulásával használhatunk fel. A szolgáltatás felhasználója hozzájárul, hogy a Publikus-ként jelzett adatokat nyilvánosságra hozzuk. Az adatkezelés célja és egyéb részletei az Adatvédelem menüpontban olvashatók. A hozzájárulás előtt az Adatvédelmi nyilatkozatunk megtekintése javasolt, mert a Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat is elfogadottnak tekintjük.

A Felhasználó hozzájárulása alapján a Felhasználó által megadott e-mail címre és levelezési címre értesítéseket küldhetünk a Weboldal működésével kapcsolatos információkról, változásokról, frissítésekről.

4.  Hivatkozálok más Weboldalakhoz

A Weboldal közzétehetünk más Weboldalakra vagy forrásokra mutató hivatkozásokat. A Felhasználó elismeri, hogy nem tartozunk felelősséggel ilyen külső oldalak vagy források elérhetőségéért és tartalmáért, ideértve az ott található reklámokat, ajánlatokat, szolgáltatásokat és termékeket.

5.  Regisztrációk

A Weboldal bizonyos részeinek használatához regisztráció szükséges. A Weboldal felhasználójának előzetes hozzájárulása nélkül annak egyéni regisztrációját harmadik személy nem használhatja.

A regisztráció során teljes körűen és pontosan kell a szükséges információkat megadni. A regisztrált hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységekért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, ezért javasoljuk, hogy a hozzáférési jelszavát tartsa biztonságban.

A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni felénk, ha a regisztrált hozzáférésének engedély nélkül használatáról szerez tudomást.

A Weboldal bizonyos szolgáltatásainak használata csak téritési díj ellenében vehető igénybe. Ezen szolgáltatások csak a téritési díj megérkezését követően lesznek elérhetők a választott konstrukciónak megfelelő idejig.

6.  Felhasználói feltöltések

A Weboldal felhasználói képeket és egyéb anyagokat tölthetnek fel a Weboldal. A Felhasználói feltöltéseket bármilyen általunk megfelelőnek tartott célra felhasználhatjuk, beleértve a tárolást és közzétételt. A Felhasználói feltöltéseknek mindig meg kell felelniük a vonatkozó különleges feltételeknek.

Nem támogatjuk sem a Felhasználói feltöltéseket, sem az azokban kifejtett véleményeket, ajánlásokat; és kizárjuk a felelősségünket a Felhasználói feltöltésekkel kapcsolatosan. Nem engedélyezünk szerzői jogokat és szellemi tulajdonjogokat sértő tevékenységeket a Weboldalon. Fenntartjuk a jogot, hogy a Felhasználói feltöltésekre vonatkozó feltételek és az abban foglalt szerzői jogokra és szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések megsértésének esetét minden értesítés nélkül eltávolítsunk Felhasználói feltöltéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használata során több, különböző forrásból származó Felhasználói feltöltéssel kerül kapcsolatba, és hogy mi nem tartozunk felelősséggel a Felhasználói feltöltések pontosságáért és az azokhoz kapcsolódó szerzői jogokért és szellemi tulajdonjogokért.

Ha a Felhasználó szerint a Felhasználói feltöltések bármelyike megtévesztő, pontatlan, bántó, szeméremsértő, szerzői jogot vagy szellemi tulajdonjogot sért, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolatfelvétel menüpont alatt.

A Felhasználó a feltöltésével engedélyt ad számunkra, hogy a Felhasználói feltöltését felhasználjuk, ideértve az átnevezést, a módosítást, a másolást; és a közzététel jogára; valamint azt a jogot, hogy a Felhasználói feltöltésből származékos művet hozzunk létre (pl. kiállítás plakát).

A Felhasználói feltöltéssel a Felhasználó nyilatkozik és szavatol azért, hogy valóságnak megfelelő adatokat ad meg, rendelkezik a feltöltésre vonatkozó szerzői joggal vagy szellemi tulajdonjogokkal és harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, követelése vagy igénye a Felhasználói feltöltésre, amely veszélyezteti, akadályozza, vagy kizárja annak általunk történő felhasználását. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, köteles felmerülő kárainkat megtéríteni.

7.  Kártérítés

A Felhasználó elismeri, hogy teljes körű felelősséggel tartozik (és részünkre teljes mértékben megtérít) minden velünk szembeni olyan követelésért, kárért, veszteségért, költségért és kiadásért, beleértve a jogi eljárások költségét is, amely a Feltételek a Felhasználó által történő megszegéséből, vagy a Weboldal a Felhasználó általi, vagy a Felhasználó PC, vagy Internet hozzáféréséről származó használatából erednek.

8.  Szellemi tulajdon és annak használatához való jog

A Felhasználó elismeri, a Weboldal anyagaival és tartalmával kapcsolatos szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjog mindenkor a mi vagy a számunkra engedélyt adó jogosultak jogában marad. Ezen jogokat és anyagokat a Felhasználó csak a hozzájárulásunk esetén használhatja.

Elismeri és elfogadja, hogy a Weboldalon hozzáférhetővé tett anyagok és tartalmak csak személyes (nem üzleti) célra használhatók fel, és hogy ilyen anyagok csak egy számítógépes merevlemezre tölthetők le e célból. Az anyagok és tartalmak ettől eltérő használata tilos.

9.  Általános rendelkezések

Amennyiben a Feltételek bármely része jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból érvényesíthetetlen lenne, azt a Feltételek többi részétől elválaszthatónak kell tekinteni, amely a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Kreativtars.hu | Adatvédelem | Felhasználási feltételek | Kapcsolatfelvétel
© 2019 Kreativtars.hu